Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Dokumentacja dotycząca kontroli przeprowadzonych w Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej jest dostępna w siedzibie jednostki.

Dokumentacja udostępniana jest na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 902),
po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.