Status prawny i regulamin organizacyjny

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej jest gminną instytucją kultury.

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, zwane dalej „Muzeum” działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 - ze zm.)
  2. Ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz.1050 - ze zm.)
  3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
  4. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, ze zm.)
  5. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 )
  6. Statutu Gminy Bystrzyca Kłodzka.
  7. Postanowień statutu Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej