Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

Przedmiot działalności i kompetencje

I. Muzeum jest jednostką organizacyjną, której celem jest trwała ochrona kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie kontaktu ze zbiorami.

II. W celu realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury, Muzeum :
1/ gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury w zakresie:
a/ historii niecenia ognia od czasów dawnych do współczesnych,
b/ historii przemysłu zapałczanego, etykiet i opakowań zapałczanych posiadających walory filumenistyczne,
c/ historii Bystrzycy Kłodzkiej i jej najbliższych okolic,
2/ prowadzi badania naukowe i działalność oświatową w zakresie wymienionych powyżej dyscyplin, a także współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki z instytucjami i stowarzyszeniami o podobnych celach,
3/ prowadzi współpracę ze szkołami organizując i prowadząc różnego typu lekcje muzealne z zakresu filumenistyki i historii regionu,
4/ współpracuje z innymi muzeami również zagranicznymi, szczególnie czeskimi w pasie przygranicznym, realizując wspólne projekty związane z filumenistyką i problematyką regionalną,
5/ współpracuje z firmami i fabrykami zapałek oraz zapalniczek w celu ich promocji.

Dla wykonywania zadań określonych w statucie Muzeum w szczególności:
1/ gromadzi dobra kultury i materiały dokumentacyjne wymienionych dyscyplin,
2/ inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone muzealia i materiały dokumentacyjne,
3/ przechowuje zgromadzone muzealia w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób dostępny dla celów naukowych,
4/ zabezpiecza i konserwuje muzealia w ramach posiadanych możliwości,
5/ prowadzi działalność oświatową,
6/ udostępnia zbiory dla celów naukowych i oświatowych,
7/ publikuje katalogi, przewodniki wystaw, wyniki badań oraz wydawnictwa popularnonaukowe z zakresu swojej działalności,
8/ uzupełnia zbiory przez zakupy, przydziały, darowizny, zapisy oraz przyjmowanie depozytów,
9/ utrzymuje kontakty z kolekcjonerami i zagranicznymi klubami oraz muzeami o podobnym działaniu,
10/ prowadzi działalność wydawniczą.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Filumenistyczne
Data utworzenia:2019-08-13
Data publikacji:2019-08-13
Osoba sporządzająca dokument:Beata Sierpińska
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Sierpińska
Liczba odwiedzin:1470